ಏನ್ ಗುರಾಯಿಸ್ತಿದೀಯಾ….?

akalu

ಚಿತ್ರ – ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ.

ರೂಪದರ್ಶಿ – ಗೌರಿ

Advertisements