‘ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ’ ಸಂವಾದ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ…

Picture 063

ಈ ಬಾರಿಯ ‘ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ’ ಸಂವಾದ ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಿಪಟೂರಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ.

ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ.