ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಕಾದಿದೆ….

100_1695

ಆತ್ಮೀಯರೆ,

ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ

ಸುಘೋಷ್ ಎಸ್. ನಿಗಳೆ.