ಜಬ ಪ್ಯಾರ ಕಿಯಾ ತೋ ಡರನಾ ಪಡೇಗಾ…

photo

ಕೃಪೆ – ಇಂಟರ್ನೆಟ್