ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬನಶಂಕರಿಗೆ

ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರು.

ಒಬ್ಬರಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದು 80 ರೂಪಾಯಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.

ಮೇರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲಿದ್ದು 117 ರೂಪಾಯಿ.