‘ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ’ದ ಸೋಮ, ಭೋಜ ಮತ್ತು ನಾನು

© ತುಮಕೂರು ಸಂವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ.