ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈಟಿವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ…

ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಳಹೊರಗನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.  Advanced wishes ETV!!

Advertisements