ಹುರ್ರೆ…ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಇಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕುವರ್ಷ…

ನಾನು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ.

Advertisements