‘ಓ ಮನಸೆ’ಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ರ…

(Bad photography regretted)

Advertisements