“ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಹೇಗಿದೆ?” ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ….

“ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಹೇಗಿದೆ?” ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಲ್ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ.

1. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

2. ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

3. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.

4. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳು 28. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಯಾರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶೇ. 7 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರ ಶೇಕಡಾ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ಅಂದರೆ 9 ಜನ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಶೇ. 61 ರಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ 17 ಮಂದಿ.

ಹೇಗಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್?

Advertisements