ಒಂದು ದಿನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ…

“ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟೋಸ್ಕಾಪಿಗೆ ತಯಾರಾದೆ” ಲೇಖನವನ್ನು ನನ್ನ ಸೋಮಾರಿತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ…..