ಕೋಲಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಲ್ಲುಗಳು….

ಈ ಬಾರಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಕ್ಕೆಂದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳು, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದವು……