ಟಿವಿ ನಟರ ಪರಿಭಾಷೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ…

(ಕೃಪೆ – ಸುಧಾ)

ಇಲ್ಲಿದೆ plough-home….

(ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೃಪೆ- ಅವಧಿ)