ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ…

ಇಂದಿನ ವಿ.ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವುದು…

ಇದು ನಕ್ಸಲ್ ಯುದ್ಧ….!!!

Photo - Prajavani
Photo - Prajavani
Photo - The Times of India