ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ, ರೇಖಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯೆ?

‘ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ’ ದ ‘ಕಲ್ಯಾಣಿ’ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಸುಧಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ…

ಕೃಪೆ - ಸುಧಾ