ಉಸ್ನೆ ಜಿಸ್ ಜಿಸ್ ಜಗಹ್….

ಫೋಟೋ - ಇಂಟರ್ನೆಟ್

ಉಸ್ನೆ ಜಿಸ್ ಜಿಸ್ ಜಗಹ್

ರಖೆ ಕದಮ್….

ಹಮನೆ ವೋ ಹರ್ ಜಮೀನ್ ಚೂಮ್ ಲೀ…..

ಔರ್ ವೋ ಬೆವಫಾ ಘರ್ ಆಕರ್ ಕೆಹತಿ ಹೈ

“ಆಂಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಮಣ್ಣು ತಿಂತಾನೆ ನೋಡಿ