ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿದೆ….

ಥೂ ಥೂ ಥೂ…..ಹಾಲಪ್ಪ. ಹಾಲಪ್ಪನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಶಾಸಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಗೆ ನನ್ನ ಧಿಕ್ಕಾರವಿದೆ….ಚಂದ್ರಾವತಿ ಈ ಶಾಕ್ ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಾಗಲಿ, ಹಾಲಪ್ಪನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ.