ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಹಣವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೃಂಗಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು….

ಫೋಟೋ - ನಾನು