‘ಸುಧಾ’ ದ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿ ‘ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ’ದ ದೀಪಾ ಅಯ್ಯರ್…

ಮಾಲತಿ ಉರ್ಫ್ ದೀಪಾ ಅಯ್ಯರ್...