ಊರ ಹೊರಗಿದ್ದೇನೆ…..

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಲಾಗ್
ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ….