ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ…

ಇಂದಿನ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲವಲvkಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ...