ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಲೇಂಗೆ?

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ “ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಲೇಂಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು “ಕುಛ್ ನಹೀ” ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು.

(ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು – ಶಶಿ ಜೋಯಿಸ್)

ಕುಛ್ ನಹೀ