ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡುತ್ತಿರಿ…

ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ?