ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೆಸರುಗಳು…

ಮೊನ್ನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕ್ವಾಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು ಇದು

ಜೈ ಅಂಬೆ...