ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ….

ಲಾಲಯೇತ್ ಪಂಚವರ್ಶಾಣಿ....

ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾದ ಕಿಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ

ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ……

ಒಂದೇ ಕಿಕ್ ಗೆ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು

ಮಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ

ತಂದೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗು

ಮಗ ಕಿಕ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅಪ್ಪ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು

ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ……