ಗಣಿತಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರ

ಗಣಿತ ಮನ್ನಿಸೋ ಪ್ರಭುವೇ

ಗಣಿತವನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಬರೆದ ಪತ್ರ….

Dear Maths,

Please grow up soon and try to solve your own problems. Don’t depend on others for your problems!!

Regards