ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ವರ್ಷದ ಓದು ವ್ಯರ್ಥ

ಅಗಸ್ಟ್ 25 ರ ವಿಕ, ವಾಚಕರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನೊಂದ ವಿರ್ದಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪತ್ರ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯು