ಭವ್ಯ ಬ್ರಹಾಂಡದ ಶರ್ಮ ನಾಲಿಗೆ

'ಸುಧಾ'ದ 'ಜಾಣರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
Advertisements