ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪು – ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ

ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿವಾದ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

ಈಶ್ವರ್ - ಅಲ್ಲಾ ತೇರೊ ನಾಮ್