ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪು ಏನೇ ಬರಲಿ – ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಳದಿರಲಿ

ಸಹನಾ ವವತು, ಸಹನೌಭುನಕ್ತು...

ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪು ಏನೇ ಬರಲಿ

ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಳದಿರಲಿ

ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಡೆಯದಿರಲಿ

ದ್ವೇಷ ಹೊಗೆಯಾಡದಿರಲಿ

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಳಾಗದಿರಲಿ

ಹಾಳಾದರೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಪೋಲಿಸರು ಏರೋಪ್ಲೇಸ್ ಹತ್ತಿಸಲಿ

ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೆ, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಎಂಬ ಘೋಷ

ಸದಾ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿ.