ದೀಪ್ ದೀಪಾವಳ್ಯೋ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಳಗ್ಯೋ….

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ದೀಪ, ಸದಾ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರಲಿ. ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಿರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿಯುವುದು ಇನ್ನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಲಿ….

ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ...