ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದೇ ಪಿತನ ದೇಹಛೇದ

ಕೃಪೆ - ವಿಕ (07/11/2010)
Advertisements