ದೀಪಾವಳಿಯ ಮಾರನೇ ದಿನ, ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆ

ಕೆಂಪಾದವೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾದವೋ