ಇದ್ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸಿತು

ಕೃಪೆ - ವಿಕ

ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನಿಸಿತು. ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟು ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಬಹುದಿತ್ತಾ?

Advertisements