ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ‘ಅತ್ತೆ’ಯ ಸಂದರ್ಶನ

ಈ ಬಾರಿಯ ಸುಧಾ ದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಧವಳಗಿರಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀವ್ರಾದ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು...
Advertisements