ಅಯ್ಯೋ ಮಲೆಯಾಳಿ ಕನ್ನಡವೇ….

ಪೋಟೋ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ವಾಣಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ.

ನೋಣ್ವೇಜು ರುಂಬಾ ಸೆನ್ನಾಗಿದೆ....