ಭೂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಂಡಿತರು

ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ – ವಾಣಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ

ಹಾ..ಹಾ..ಹಾ..ಹೂ...ಹಿ...ಹೈ....