ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬ್ರಹ್ಮನಿಂಗೆ ಜೋಡಸ್ತೀನಿ....

ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫಲಾನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಯಾವುದೋ ಹೋಮ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಯಾವ ‘ತೀರ್ಥ’ ನೀಡಿರಬಹುದು?