ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ

ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ವಾಣಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ

ಕ್ಕೋ...ಕ್ಕೋ..ಕ್ಕೋ....