ಹೀಗೊಬ್ಬವನು

ಮೊನ್ನೆ ನಯನ ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ….

© SUGHOSH S. NIGALE