ವಿಪ್ರಭಸು…

ಅನಾಮಿಕತೆಯ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೆಳತಿ….

© ಸುರಕ್ಷಿತ
Advertisements

ಹೀಗೊಬ್ಬವನು

ಮೊನ್ನೆ ನಯನ ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ….

© SUGHOSH S. NIGALE