‘ಅರ್ಥ’ವನ್ನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡುವವರು

ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ವಾಣಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ

ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಡಿ....