ಸವತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ?

ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು – ವಾಣಿ ಶ್ರೀಹರ್ಷ.