‘ಚಪ್ಪಳಿ’ಗೆ ಸಮಾನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸ ಬಿಇಎಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು….

© SUGHOSH S. NIGALE
Advertisements