ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ‘ಚೆ’

ಮೊನ್ನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಈ ಟೀಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

©SUGHOSH S. NIGALE
©SUGHOSH S. NIGALE
©SUGHOSH S. NIGALE
©SUGHOSH S. NIGALE
©SUGHOSH S. NIGALE