ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕೋತ್ಸವ

ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ – ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕ ಉತ್ಸವ

ಸಂಸ್ಕೃತೇನ ಸಂಭಾಷಣಂ ಕುರು....ಜೀವನಸ್ಯ ಪರಿವರ್ತನಂ ಕುರು