ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ – ಸುಧರ್ಮಾ

ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ – ಸುಧರ್ಮಾ

ಸಮ್ಯಕ್ ಅಸ್ತಿ...
Advertisements

2 thoughts on “ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ – ಸುಧರ್ಮಾ

    • ಹೌದು ಮೇಡಂ…ಸಂಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕೋತ್ಸವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲೂ ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲವೆ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s