“ವರಕ್”

ಕೃಪೆ – ಎಚ್. ಶಾಂತರಾಜ ಐತಾಳ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ.

ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಣ್ರೀ