ಯಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಗೋರಿ, ವಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ…

ಬ್ಲಾಗ್ ಓದುಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು.

...................