ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪೋರ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪೋರ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ  www.trai.gov.in

(ಚಿಕ್ಕ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ)

ಜಾಹಿರಾತು ಕೃಪೆ - ವಿಕ