ಇಂದು ಸುಭಾಷರ 114 ನೇ ಜನ್ಮದಿನ

“ನೀವು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ”

ವಂದೇ ಮಾತರಂ